Stabilna platforma za globalni rast deep tech startapa!

Projekat ABCD – The Alliance of Boundary Crossing for Deep Tech, podržan kroz EIT HEI Inicijativu od strane EIT Climate-KIC, ima za cilj da postane vodeća platforma za inovacije i deep tech preduzetništvo u regionu Zapadnog Balkana! ABCD će podstaći preduzetnički mindset i preduzetničke aktivnosti i pomoći deep tech startapima da globalno skaliraju.

1,75 milijardi dolara

prikupljenih investicija

ABCD inicijativa će podstaći preduzetnički mindset i podržati deep tech startape da napreduju kako lokalno, tako i regionalno i globalno, kroz efikasnu saradnju sa stejkholderima i predstavnicima inovacionog ekosistema.
Iako u regionu Zapadnog Balkana postoje brojne inicijative i projekti koji podržavaju inovativno preduzetništvo, pre svega tehnički i finansijski, inovatori se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima, koji uglavnom podrazumevaju ograničen pristup infrastrukturi i resursima potrebnim za izlazak na tržište, a koji se dodatno usložnjavaju kada je u pitanju razvoj deep tech inovacija. Iz tog razloga, ABCD projekat će, stavljajući poseban fokus na značaj deep tech inovacija, raditi na jačanju kapaciteta inovacionog preduzetničkog ekosistema, uspostavljanju i građenju čvrstih veza između startapa i facilitatora ekosistema i promovisanju i širenju dobrih rezultata na regionalnom i globalnom nivou.

  • ABCD inicijativa obučiće 8347 deep tech inovatora do 2030. godine, što predstavlja održiv i značajan doprinos i nakon završetka projekta.
  • Konzorcijum će potpisati Deeptech Pledge i podržati EIT ‘Inicijativu za Deep Tech Talente’, maksimalno se fokusirajući na održive tehnološke inovacije koje imaju stvaran potencijal rešavanja globalnih izazova.
  • ‘Inicijativa za Deep Tech Talente’ ima za cilj da do 2025. podrži minimum million deep tech inovatora – ABCD će doprineti tome sa minimum 986 obučenih inovatora.
  • Jačanje preduzetničkog mindset-a kod studenata, istraživača i profesora poboljšaće transfer istraživačkih rezultata u konrektna tehnološka rešenja.
  • Povezivanje sa privredom i veće učešće u programima podrške rezultovaće efikasnim i usmerenim razvojem inovativnih deep tech rešenja.
  • Testiranje inovacija pripremiće inovatore za početne faze razvoja startapa i usmeriti ka konkretnim programima akceleracije.

Ciljne grupe projekta obuhvataju studente, profesore i istraživače, ali i inovatore i startape izvan akademije. ABCD ima za cilj da privuče što više investitora spremnih da podrže razvoj inovativnog ekosistema Zapadnog Balkana, pa samim tim i osnivanje startapa i lansiranje inovativnih tehnoloških rešenja na lokalna i globalna tržišta.
Stavljanjem akcenta na deep tech i akademsko preduzetništvo, stvoriće se nove prilike za preduzetničko angažovanje studenata i istraživača, praćeno otvaranjem kancelarija za savetovanje o akademskom preduzetništvu, razviti struktura za stvaranje i razvoj startapa, poboljšati saradnja sa stejkholderima (kompanije, istraživačke organizacije, državne institucije, nevladine organizacije) i razviti i unaprediti kurikulumi i programi obuke o preduzetništvu i inovacijama.
Ovakvim pristupom modernizuje se i poboljšava visokoškolsko obrazovanje i usvajaju nove nastavne metode, a pre svega podržava transfer tehnologija između akademije i industrije. Promovisanje i podsticanje inovacija, preduzetništva i društvene odgovornosti umnogome pomaže ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Ciljevi projekta, i njegov impakt, dostići će se razvijanjem inter- i multidisciplinarnih struktura i programa podrške, što će pomoći inovatorima da prepoznaju prilike za razvoj tehnoloških rešenja, od mikro nivoa akademske institucije, preko lokalnog i regionalnog povezivanja, do osvajanja globalnih tržišta. ABCD inicijativa će ojačati veze akademije i industrije, neophodne za zajedničko delanje i efikasan transfer znanja i tehnologija.