Održivi razvoj zauzima centralno mesto u brojnim globalnim zakonima, akcionim planovima, protokolima i agendama, naročito u periodu nakon 2015. godine, kada je formulisano 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Ciljevi održivog razvoja definisani su u širem okviru Agende 2030, koja ima za cilj smanjenje i/ili potpuno eliminisanje negativnih posledica klimatskih promena po životnu sredinu, rezultujući prosperitetom i zadovoljavanjem potreba globalnog društva bez ugrožavanja dostupnosti resursa budućim generacijama. Ciljevi održivog razvoja grupisani su u skladu sa stubovima održivosti, te je pored zaštite prirodnih resursa, neophodno obezbediti i ekonomski razvoj i društvenu jednakost.
U kontekstu poslovanja, održivost se meri kroz efekat na životnu sredinu, društvo i ekonomiju, pokazujući time stepen zrelosti i odgovornosti, ali i brzinu adaptiranja na održive poslovne modele.
Dugoročni benefiti ovakve transformacije podrazumevaju, pored ekološke i društvene odgovornosti, značajnu finansijsku dobit za kompanije i velike uštede pri uspešnom sprovođenju održivih praksi, ali i bolje pozicioniranje u pregovorima sa investitorima, koji su dokazano spremni da plate više za udeo u kompaniji koja ima jasnu i ciljanu strategiju održivosti.

  • Jedan od ključnih faktora održivog razvoja jeste povećan broj preduzetničkih inicijativa i Deep Tech inovacija koje efikasno odgovaraju na globalne izazove.
  • Naši programi rezultuju transformacijom i adaptiranjem poslovnih rešenja, ali i tima koji je razvio rešenje, na održive modele poslovanja.
  • Pored programa edukacije, praktično osposobljavamo timove i startape da usklade svoja tehnološka rešenja, ali i modele poslovanja, sa adekvatnim Ciljevima održivog razvoja, insistirajući na tome da su inovacije neraskidivo povezane sa održivošću.
Inovacije

Urgentni globalni izazovi su u snažnoj korelaciji sa uspešno komercijalizovanim Deep Tech rešenjima.

Održivost

Ciljevi održivog razvoja obuhvataju ekonomski, ekološki i društveni prosperitet, koji su neraskidivo povezani sa tehnološkim razvojem.

Preduzetništvo

Preduzetništvo je ključan faktor u podsticanju društvenih i ekonomskih promena i poboljšanju uslova rada i načina života ljudi.